Delegering av myndighet etter havne- og farvannsloven § 6 første ledd til å fastsette forskrift om midlertidige farvannsrestriksjoner

DatoFOR-2009-04-24-1010
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse24.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-2008-04-11-337
Kunngjort03.08.2009   kl. 13.20
KorttittelDeleg. til Kystverket etter havneloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 24. april 2009 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd og delegeringsvedtak 11. april 2008 nr. 337. 

Kystverkets hovedkontor gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd om midlertidig bruk eller forbud mot bruk av avgrensede farvann.

Fiskeri- og kystdepartementet kan gi instruks om forståelsen av bestemmelsen.