Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter konsesjonsloven § 14 annet ledd

DatoFOR-2009-04-24-449
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse24.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§14
Kunngjort28.04.2009   kl. 13.50
KorttittelDeleg. til NHD etter konsesjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. april 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 14 annet ledd. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Myndighet etter § 14 annet ledd i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.