Delegering av Kongens myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) til Helse- og omsorgsdepartementet

DatoFOR-2009-05-15-513
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse15.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-53-§16, FOR-2002-12-20-1625-§10, FOR-2002-12-20-1625-§11
Kunngjort15.05.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til HOD etter pasientskadeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) § 16, jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda § 10 og § 11. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter § 16 i pasientskadeloven, jf. § 10 og § 11 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet.