Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet etter plan- og bygningsloven

DatoFOR-2009-06-12-639
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71
Kunngjort16.06.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av myndighet til KRD og MD etter pbl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

1.---
2.Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 2-14 legges til Miljøverndepartementet.
3.Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling i første, tredje, femte og sjette del, for så vidt myndigheten gjelder lovens kapittel 2-14, legges til Miljøverndepartementet.
4.Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling for de deler av loven som ikke framgår av pkt. 2 og 3, legges til Kommunal- og regionaldepartementet.
5.Fylkesmannen gis myndighet som mekler etter § 5-6 i loven.