Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 59 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet) del VII annet ledd

DatoFOR-2009-06-19-692
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-59
Kunngjort23.06.2009   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2009:59

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 59 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet) del VII annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovens del VII annet ledd delegeres til Finansdepartementet.