Delegering av myndighet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etter sameloven

DatoFOR-2009-06-26-869
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-1991-12-20-823
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til AID og KD etter sameloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

1.Arbeids- og inkluderingsdepartementet får forvaltningsansvaret for lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) kapittel 3.
2.Kongens myndighet etter sameloven § 3-2, § 3-3, § 3-7, § 3-10 og § 3-12 delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kongens myndighet etter sameloven § 3-8 delegeres til Kunnskapsdepartementet. Samtidig oppheves tidligere delegeringsvedtak som delegerer Kongens myndighet etter sameloven § 3-2, § 3-3, § 3-7, § 3-10 og § 3-12 til Kulturdepartementet, og Kongens myndighet etter sameloven § 3-8 til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991 nr. 823.