Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter allmennaksjeloven § 5-11b nr. 2 og 3

DatoFOR-2009-06-26-877
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse03.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-45-§5-11b
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til JD etter allmennaksjeloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 5-11b. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Delegering til Justis- og politidepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 5-11b nr. 2 og 3.