Delegering av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk etter helsepersonelloven § 29 første ledd og forvaltningsloven § 13d første ledd

DatoFOR-2009-07-02-989
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse02.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§29, LOV-1967-02-10-§13d
Kunngjort14.07.2009   kl. 13.55
KorttittelDeleg. etter helsepersonelloven og fvl.

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 29 første ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd. 

Det følger av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 29 første ledd at departementet kan bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk i forskning, og at det kan skje uten hinder av taushetsplikt etter § 21. Av bestemmelsens andre ledd fremkommer at departementet kan delegere myndighet etter første ledd til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd følger at når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk i forskning, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13. Det følger av forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) § 8 bokstav c at myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd kan delegeres fra Helse- og omsorgsdepartementet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for så vidt gjelder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter helseregisterloven § 15, jf. forvaltningsloven § 13.

Etter en helhetsvurdering har departementet funnet det hensiktsmessig at vurdering av om det skal gis dispensasjon fra taushetsplikt for opplysninger til bruk i forskning, foretas av den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer med dette myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 29 første ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) § 8 bokstav c.

Slik myndighet har frem til nå vært delegert til Helsedirektoratet. Etter endring i forvaltningslovforskriften § 8 bokstav c, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 868, har departementet etter 1. juli 2009 ikke lenger hjemmel til å delegere myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har således ikke lenger myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven § 13d første ledd. Med herværende vedtak om delegering av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, opphører videre Helsedirektoratets myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt med hjemmel i helsepersonelloven § 29 første ledd.