Delegering av myndighet til skattekontoret etter ligningsloven § 9-12 nr. 1, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd, folketrygdloven § 24-4 sjette ledd og lov om avgift på arv og visse gaver § 46 annet ledd

DatoFOR-2009-07-08-993
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse08.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§9-12, LOV-1996-11-29-68-§5-3, LOV-1997-02-28-19-§24-4, LOV-1964-06-19-14-§46, FOR-2008-12-19-1479
Kunngjort14.07.2009   kl. 13.55
KorttittelDeleg. til skattekontoret etter flere lover

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 8. juli 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-12 nr. 1, lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) § 5-3 første ledd, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4 sjette ledd og lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 46 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2008 nr. 1479.

I

Skattedirektoratets myndighet etter ligningsloven § 9-12 nr. 1, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd, folketrygdloven § 24-4 sjette ledd og arveavgiftsloven § 46 annet ledd, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak 19. desember 2008 nr. 1479, delegeres til skattekontoret.

II

Delegeringen under I trer i kraft straks.