Delegering av kompetanse til å gi forskrifter etter utlendingsloven

DatoFOR-2009-10-09-1260
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse09.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35
Kunngjort13.10.2009   kl. 14.00
KorttittelDeleg. etter utlendingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, likevel slik at Justis- og politidepartementet delegeres myndighet til å gi forskrifter i medhold av utlendingsloven § 107 om utlendingsinternat.