Delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 13

DatoFOR-2009-10-26-1314
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2009-10-29-1318 fra 01.01.2010
EndrerFOR-2003-02-28-258
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§8a, LOV-2008-06-06-37-§13
Kunngjort30.10.2009   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til fylkeskommunen etter havressurslova

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 26. oktober 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 8a.
Endringer: Endret ved forskrift 29 okt 2009 nr. 1318

I

Følgende vedtakskompetanse som etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 13 er delegert til Fiskeridirektoratets regionkontor ved forskrift 28. februar 2003 nr. 258, delegeres som følger:

Kompetanse etter § 13 til å fatte vedtak om tildeling av den enkelte skoles undervisningskvote for ett år, når vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, delegeres til fylkeskommunene.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i loven og de instrukser som måtte bli gitt av Fiskeridirektoratet.

Samtidig oppheves Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsbeslutning 28. februar 2003 nr. 258 bokstav a) om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 2.

0Endret ved forskrift 29 okt 2009 nr. 1318 (i kraft 1 jan 2010).

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2010.