Delegering av myndighet til fylkeskommunene etter forskrift 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten § 5 - § 9 og § 12

DatoFOR-2009-10-29-1317
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§8a, FOR-1996-05-06-414-§5, FOR-1996-05-06-414-§6, FOR-1996-05-06-414-§7, FOR-1996-05-06-414-§8, FOR-1996-05-06-414-§9, FOR-1996-05-06-414-§12
Kunngjort30.10.2009   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til fylkeskommunen etter forskrift om sel

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. oktober 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 8a.

I

Vedtakskompetanse som etter forskrift 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten er tillagt Fiskeridirektoratets regionkontor, delegeres som følger:

Kompetanse etter § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 12 om behandling av søknad om fellingstillatelse og utstedelse av fellingstillatelse, registrering av antall felte dyr og stansing av jakten når fylkets kvote er oppfylt delegeres til fylkeskommunene i det området jakten skal drives.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i forskriften og de instrukser som måtte bli gitt av Fiskeridirektoratet.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2010.