Overføring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet si myndigheit etter kommunelova § 80a nr. 2 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

DatoFOR-2009-11-20-1386
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse20.11.2009
Sist endretFOR-2014-04-11-536
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§80a
Kunngjort20.11.2009   kl. 13.40
KorttittelOverføring av myndighet til BLD etter kommuneloven

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 20. november 2009 med heimel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 80a nr. 2. Fremja av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringar: Endra ved vedtak 11 april 2014 nr. 536. 

1.Kommunal- og moderniseringsdepartementet si myndigheit til å gje forskrift etter lov 19. juni 2009 nr. 91 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 80a nr. 2 vert overførd til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.