Vedtak om endring i delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

DatoFOR-2009-12-04-1453
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse04.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-05-600, LOV-1979-12-21-77, LOV-1992-07-03-93, LOV-2005-06-17-101
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§50
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelEndr. i delvis ikrafts. av lov 2005:101

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 50 første ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Endring av kongelig resolusjon 5. juni 2009 nr. 600 om delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova):

1.

Ikraftsettelsen av § 52 nr. 9 for så vidt gjelder endringene i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven), gjelder ikke jordskifteloven § 24 og § 29 tredje ledd.

2.

Ikraftsettelsen av § 52 nr. 12 for så vidt gjelder endringene i lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 2-6 første ledd, gjelder bare endringen av avhendingslova § 2-6 første ledd andre punktum.