Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 2 annet ledd og § 64 annet ledd

DatoFOR-2009-12-04-1457
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§2, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til Fiskeri- og kystdepartementet etter havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 2 annet ledd og § 64 annet ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet). 

I) Med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 § 2 annet ledd

Kongens myndighet etter § 2 annet ledd til å gjøre lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann gjeldende på Svalbard, herunder gjøre unntak fra loven og fastsette slike særlige regler som de stedlige forhold tilsier, delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet. 

II) Med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 § 64 annet ledd

Kongens myndighet etter § 64 annet ledd til å gi overgangsregler delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet. 

III) Ikrafttredelse

Delegeringsbeslutningen trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av lov 17. april 2009 nr. 19.