Delegering av myndighet til Kystverket etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

DatoFOR-2009-12-04-1459
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til Kystverket etter havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 4. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. 

Fiskeri- og kystdepartementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann delegeres til Kystverkets hovedkontor, med unntak av følgende bestemmelser:

§ 4 siste ledd, § 8, § 9 tredje ledd, § 10 annet ledd, § 17, § 28 annet punktum, § 30, § 32 tredje ledd, § 39 annet ledd, § 42 sjette ledd, § 44 annet ledd, § 46 første ledd, § 48 tredje ledd, § 50 og § 52.

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lov 17. april 2009 nr. 19 som her er delegert til Kystverkets hovedkontor, kan delegeres videre til Kystverkets regionkontorer.

Fiskeri- og kystdepartementets instruks og retningslinjer for saksbehandling av 15. oktober 2002, utarbeidet i forbindelse med departementets delegering av myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven 8. juni 1984 nr. 51, gjelder tilsvarende så langt de passer.