Delegering av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter utlendingsforskriften

DatoFOR-2009-12-16-1586
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse16.12.2009, 01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-28-398, FOR-2006-08-15-979, FOR-2007-08-30-1017
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35, FOR-2009-10-09-1260
Kunngjort21.12.2009   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til UDI etter utlendingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16. desember 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260.

I

Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ble ved kongelig resolusjon (delegeringsvedtak) 9. oktober 2009 nr. 1260 delegert til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementet delegerer herved myndighet til å foreta endringer i vedlegg 14, 15 og 18 til forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) til Utlendingsdirektoratet.

Departementet delegerer samtidig myndighet til å oppdatere samtlige vedlegg til utlendingsforskriften til Utlendingsdirektoratet.

Delegeringsvedtak 28. april 2005 nr. 398, delegeringsvedtak 15. august 2006 nr. 979 og delegeringsvedtak 30. august 2007 nr. 1017 oppheves med virkning 1. januar 2010.

II

Vedtaket trer i kraft straks.