Endringer i departementstrukturen fra 1. januar 2010

DatoFOR-2009-12-18-1582
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort18.12.2009   kl. 14.20
KorttittelEndr. i departementstrukturen fra 01.01.2010

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Opprettelse av Arbeidsdepartementet (AD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kulturdepartementet (KUD).
2.Nedleggelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
3.- - -
4.- - -
5.Overføring av ansvaret for Innvandringsavdelingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justis- og politidepartementet.
6.Overføring av ansvaret for lover til departementene i samsvar med et vedlagt forslag.
7.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
8.Endringene trer i kraft 1. januar 2010.

Vedlegg 1. Oversikt over lover Arbeidsdepartementet skal ha ansvaret for 

-Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard, § 4
-Lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister
-Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Gjelder for petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Nyhamna inkl. reservegasskraftverket, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad og for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.
-Lov 22. april 1932 nr. 1 om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi (lov om merkning på tunge kolli)
-Lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner
-Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager
-Lov 27. juni 1947 nr. 10 om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard
-Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse
-Midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 6. juli 1951 nr. 4 om Norges Krigsskaderåd
-Lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder
-Lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister
-Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
-Lov 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse
-Lov 26. november 1954 nr. 3 om stønad ved krigsskade på person
-Lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949
-Lov 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak, § 30
-Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m. fl.
-Lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt
-Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
-Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser
-Lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd
-Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker, § 8, § 8c, § 14, § 17a, § 17b
-Lov 24. mai 1961.nr. 2 om forretningsbanker; § 9, § 11 og § 12
-Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere
-Lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen
-Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten
-Lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946
-Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader, § 6 og § 12
-Lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
-Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester, § 4
-Lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter1
-Lov 21. mai 1982 nr. 29 om opphevelse av lov av 9. november 1956 om pensjonsordningen for åremålstilsatte
-Lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens Pensjonskasse
-Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, § 2-10 og § 2-13, annet ledd
-Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie
-Lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering
-Lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 58a og § 11a, § 13, § 50, § 51 første ledd bokstav a, § 54, § 55 og § 56 første ledd for forhold omfattet av § 58a
-Lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon
-Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven)
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak, § 20 og § 33
-Lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
-Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester, § 4-5 og kapitlene 5 og 5A
-Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven)
-Lov 11. juni 1993 nr. 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m. fl.
-Lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
-Lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.
-Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Bestemmelser som gjelder sikkerhet, hovedsakelig kapittel IX og X.
-Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 1 Formål og definisjoner m.m.
-Kapittel 2 Medlemskap
-Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg, med unntak av § 3-15 Pensjonsgivende inntekt (under Finansdepartementet)
-Kapittel 4 Dagpenger under arbeidsløshet
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, for så vidt gjelder § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet (kapitlet for øvrig under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 6 Grunnstønad og hjelpestønad
-Kapittel 7 Stønad ved gravferd
-Kapittel 8 Sykepenger
-Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom
-Kapittel 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering
-Kapittel 11 Ytelser under yrkesrettet attføring
-Kapittel 12 Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
-Kapittel 13 Yrkesskadedekning
-Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far
-Kapittel 16 Ytelser til tidligere familiepleier
-Kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle
-Kapittel 18 Barnepensjon
-Kapittel 19 Alderspensjon
-Kapittel 21 Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m.
-Kapittel 22 Utbetaling, med unntak av § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langtidspasienter (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 23 Finansiering, med unntak av § 23-2 Arbeidsgiveravgift, § 23-3 Trygdeavgift, § 23-5 Produktavgift ved fiske m.m., § 23-9 Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene, § 23-10 Tilskott fra staten og § 23-11 Folketrygdens midler - folketrygdfondet (under Finansdepartementet)
-Kapittel 24 Saksbehandling i avgiftssaker m.m., for så vidt gjelder § 24-2 Trygdeetatens oppgaver (kapitlet forøvrig under Finansdepartementet)
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, med unntak av § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og § 25-7 Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 26 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
-Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35
-Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37
-Lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved den Norske Opera
-Lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten
-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Gjelder for petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Nyhamna inkl. reservegasskraftverket, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad og for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.
-Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)
-Lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) med unntak av kapittel 13 Vern mot diskriminering (under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
-Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
-Lov 22. desember 2006 nr. 98 om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.
-Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven): Forskriftsmyndighet etter loven § 5, kapittel 3, § 56, kapittel 13 og § 127 for så vidt gjelder arbeidsinnvandring eller innreise og opphold i riket for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, i den utstrekning myndigheten ligger til departementet, samt annet forvaltningsansvar etter lovens kapittel 3 og 13, unntatt ansvaret for lovbestemmelsene som sådanne som legges til Justisdepartementet.
1Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter er Stortingets ordning og lovforvaltningsansvaret er derfor i praksis begrenset.

Vedlegg 2. Oversikt over lover Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal ha ansvaret for 

-Lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.
-Lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 2, § 6, § 7 og § 11.
-Lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.
-Lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
-Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).
-Lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud.
-Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).
-Lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.
-Lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon.
-Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap del I og del III.
-Lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).
-Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).
-Lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven).
-Lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).
-Lov 13. juni 1997 nr. 39 om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) m.v.
-Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer.
-Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven).
-Lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
-Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).
-Lov 9. mai 2003 nr. 29 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.
-Lov 19. desember 2003 nr. 120 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.).
-Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).
-Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).
-Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).
-Lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
-Lov 7. april 2006 nr. 6 om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.).
-Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).
-Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
-Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).
-Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven).
-Lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon).
-Lov 19. juni 2009 nr. 43 om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven.
-Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).
-Lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven.

Vedlegg 3. Oversikt over lover Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal ha ansvaret for 

-Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687 Anden Bog. Om Religionen og Geistligheden
-Lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn
-Lov 11. oktober 1946 nr. 1 om Norsk Lysingsblad
-Lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg for så vidt gjelder sjømannsprester (§ 1) og feltprester (§ 3)
-Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister
-Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom for så vidt gjelder grunn til formål som nevnt i § 2 nr. 1 (kyrkje og kyrkjegard)
-Lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger
-Lov 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål
-Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.
-Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
-Lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte
-Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak
-Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred
-Lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke
-Lov 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd
-Lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond
-Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
-Lov 18. februar 2000 nr. 11 om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap
-Lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.
-Lov 11. april 2003 nr. 20 om granskningskommisjonen for Mehamn-ulykken 11. mars 1982 med et Twin Otter passasjerfly
-Lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv.
-Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
-Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven), kap. 1, 2 og 3, samt § 49 annet forvaltningsansvar enn ansvaret for lovbestemmelsene. (Ansvaret for lovbestemmelsene som sådan ligger under Justis- og politidepartementet).
-Lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
-Lov 19. juni 2009 nr. 99 om endringar i lov 10. Juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror
-Kirkelige anordninger gitt i medhold av Grunnloven § 16.

Vedlegg 4. Oversikt over lover Kulturdepartementet skal ha ansvaret for 

-Lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst
-Lov 13. desember 1948 nr. 5 om Riksteatret
-Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.
-Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom for så vidt gjelder grunn til formål som nevnt i § 2 nr. 4, 5, 34, 38 og 39
-Lov 12 mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
-Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske komponistforbund
-Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
-§ 23 og § 23a til § 23f i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, jf. forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven § 1 nr. 5 og § 12 nr. 3.
-Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg tjeneste
-Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynsamfunn
-Lov 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing
-Lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek
-Lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram
-Lov 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag
-Lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument
-Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn
-Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven)
-Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv
-Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting
-Lov 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.
-Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting
-Lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout
-Lov 29. juni 2007 nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (svartebørsloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 87 om registrering av innsamlinger (innsamlingsregistreringsloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
-Lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media.

Vedlegg 5. Overføring av forvaltningsansvaret for lover til Justis- og politidepartementet ansvaret for 

Justis- og politidepartementet (JD) får overført:

-Forvaltningsansvaret for lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her: Ansvaret for loven som sådan, forskriftsmyndighet etter loven i den utstrekning myndigheten ligger til departementet, samt annet forvaltningsansvar etter loven, unntatt forvaltningsansvaret etter kapittel 3 og kapittel 13 som legges til Arbeidsdepartementet.
-Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) kap. 1, 2 og 3 samt § 49, ansvaret for lovbestemmelsene som sådan. (Øvrig forvaltningsansvar etter bestemmelsene vil ligge i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.)