Delegering av myndighet til Kystverket etter lov 17. april 2009 nr. 19 § 12

DatoFOR-2009-12-18-1710
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§12
Kunngjort30.12.2009   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 12

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 18. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 12.

I

Fiskeri- og kystdepartementets myndighet som klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av kommunen eller etter myndighet delegert fra kommunen, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 12, delegeres til Kystverkets hovedkontor.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2010.