Delegering av myndighet etter Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd

DatoFOR-2010-01-14-21
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse14.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-2007-12-21-119
Kunngjort15.01.2010   kl. 15.35
Rettet05.02.2010 (hjemmelsfelt), 01.01.2011 (hjemmelsfelt)
KorttittelDeleg. etter Stortingets tollvedtak

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. januar 2010 med hjemmel i Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd. 

Etter Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd, har departementet myndighet til å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger. Fastsettelse av tariffoppdelinger, vil være forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. En endring fastsettes som forskrift om endring av oppdelinger i tolltariffen.

Finansdepartementets myndighet til å fastsette forskrift om endring av oppdeling i tolltariffen etter Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet. Delegeringen gjelder endringer som ikke har provenymessige, næringsmessige eller handelspolitiske virkninger.

Vedtaket trer i kraft straks.