Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter foretakspensjonsloven § 6-4 annet ledd

DatoFOR-2010-02-19-190
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 2
Ikrafttredelse19.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16-§6-4, LOV-2008-12-19-106
Kunngjort23.02.2010   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til FIN etter foretakspensjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. februar 2010 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 6-4 annet ledd, jf. lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) del XIV. Fremmet av Arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovens kapittel XIV om endringer i foretakspensjonsloven § 6-4 annet ledd til å gi forskrift om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger og beregning av slike fradrag delegeres til Finansdepartementet.