Delegering av myndighet som eksamensadministrator for sikkerhetsrådgivere etter forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 33

DatoFOR-2010-03-02-353
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse02.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2009-04-01-384-§33, LOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§11, LOV-2002-06-14-20-§22, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort12.03.2010   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til NBF som eksamensadministrator

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2. mars 2010 med hjemmel i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 33. 

Det vises til møte 23. februar 2009, senere samtaler samt avtale om delegering av myndighet som eksamensadministrator for sikkerhetsrådgivere mellom Stiftelsen norsk brannvernforening (NBF) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) datert 26. februar 2010 og 1. mars 2010.

I henhold til forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 33 utpeker DSB herved myndighet til NBF som eksamensadministrator for sikkerhetsrådgivere jf. ADR/RID avsnitt 1.8.3.

Delegeringen skjer på vilkår som beskrevet i avtalen, og trer i kraft fra den dato avtalen er undertegnet av begge parter.

Ved alvorlige brudd på den delegerte myndighet og tilhørende vilkår, kan DSB oppheve delegeringsvedtaket med øyeblikkelig virkning, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37 første ledd.

Dersom den delegerte myndighet opphører, uansett årsak, plikter NBF å levere register over alle utstedte kompetansebevis, kurstilbydere og aktuelle eksamensspørsmål.

Vedtaket kan påklages til Justis- og politidepartementet, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 første ledd. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til DSB. For øvrig vises til forvaltningsloven kapittel VI.