Delegering av myndighet til Kystverket etter lov 17. april 2009 nr. 19 § 14 til å endre forskrift om bruk av havner mv., Grenland

DatoFOR-2010-03-05-486
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 5
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-1993-06-25-639
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14
Kunngjort09.04.2010   kl. 15.05
KorttittelDeleg. til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 14

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 5. mars 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14. 

Det vises til Kystverkets e-post 19. februar 2010 om behovet for å gjøre midlertidige endringer i forskrift 25. juni 1993 nr. 639 om bruk av havner mv., Grenland i forbindelse med økt belastning på Porsgrunnsbrua som følge av sikringsarbeider i Vabakktunnelen, i perioden 8. mars-7. mai 2010.

Porsgrunnsbrua er en klaffebru over Porsgrunnselva. Det følger av ovennevnte forskrift § 5-4 at brua åpnes dag og natt for gjennomseiling av fartøyer, unntatt mandag til fredag mellom kl. 07.30-08.30 og kl. 15.00-16.00. Som følge av den økte belastningen på brua er det ønskelig at stengetidene utvides i den perioden sikringsarbeidene pågår.

Hjemmel for fastsettelse av ordensforskrifter i farvannet er hfl. § 14. Porsgrunnsbrua krysser hoved-/biled, og det er departementet som har myndighet til å gjøre de nødvendige endringene i forskriften. Departementets myndighet etter hfl. § 14 til å gjøre nødvendige endringer i forskrift om bruk av havner mv., Grenland, som nevnt over, delegeres til Kystverkets hovedkontor.

Da sikringsarbeidene starter allerede 8. mars 2010 vil det ikke være praktisk gjennomførlig med en alminnelig høring av forskriftsendringen og slik høring kan derfor unnlates, jf. utredningsinstruksen punkt 5.4.

Kystverket må vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre et høringsmøte med berørte parter i forbindelse med forskriftsendringen.