Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet

DatoFOR-2010-03-18-425
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.03.2010
Sist endretFOR-2016-01-26-66
EndrerFOR-2001-12-21-1708, FOR-2008-06-30-771, FOR-2008-11-11-1634, FOR-2009-05-27-561, FOR-2009-08-14-1074
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2001-12-21-1485, LOV-1967-02-10-§13d, LOV-1977-06-03-57-§5, LOV-1977-06-03-57-§6, LOV-1977-06-03-57-§13, LOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1982-11-19-66-§3-5 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2, LOV-1989-06-02-27-§1-3, LOV-1989-06-02-27-§1-8, LOV-1989-06-02-27-§1-9, LOV-1989-06-02-27-§5-2, LOV-1989-06-02-27-§5-3, LOV-1989-06-02-27-§6-1, LOV-1989-06-02-27-§6-6, LOV-1989-06-02-27-§6-7, LOV-1989-06-02-27-§6-8, LOV-1989-06-02-27-§6-10, LOV-1989-06-02-27-§8-5, LOV-1989-06-02-27-§8-13, LOV-1989-06-02-27-§9-1, LOV-1989-06-02-27-§9-2, LOV-1991-12-13-81, LOV-1993-04-02-38-§6, LOV-1993-04-02-38-§7, LOV-1993-04-02-38-§8, LOV-1993-04-02-38-§16, LOV-1993-04-02-38-§17, LOV-1993-04-02-38-§24, LOV-1994-08-05-55-§3-7, LOV-1994-08-05-55-§4-1, LOV-1994-08-05-55-§4-4, LOV-1994-08-05-55-§4-6, LOV-1994-08-05-55-§5-3, LOV-1999-07-02-61-§2-1d, LOV-1999-07-02-61-§5-1, LOV-1999-07-02-61-§5-4, LOV-1999-07-02-62-§6-1, LOV-1999-07-02-62-§6-5, LOV-1999-07-02-62-§7-1, LOV-1999-07-02-64-§29b, LOV-2003-02-21-12-§5, LOV-2003-02-21-12-§8, LOV-2003-02-21-12-§10, LOV-2003-02-21-12-§15, LOV-2003-12-05-100-§2-8, LOV-2003-12-05-100-§2-19, LOV-2003-12-05-100-§4-2, LOV-2003-12-05-100-§4a-3, LOV-2003-12-05-100-§4a-5, LOV-2003-12-05-100-§5-3, LOV-2003-12-05-100-§5-9, LOV-2003-12-05-100-§6-3, LOV-2003-12-05-100-§7-1, LOV-2003-12-05-100-§7-2, LOV-2005-06-17-90-§2-5, LOV-2005-06-17-90-§22-3, FOR-1995-04-26-392-§8, FOR-1998-12-11-1300-§1-2, FOR-2000-12-21-1384-§3, FOR-2001-06-15-635-§14, FOR-2004-02-26-511-§7, FOR-2004-02-26-511-§9, FOR-2004-02-26-511-§10, FOR-2004-02-26-511-§11, FOR-2005-06-08-538-§14-5, LOV-2015-05-07-26-§11, LOV-2004-07-02-64-§3
Kunngjort26.03.2010   kl. 15.30
KorttittelDeleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. mars 2010 med hjemmel i omorganiseringsvedtak 21. desember 2001 nr. 1485 pkt. 10.
Endringer: Endret ved vedtak 27 juni 2011 nr. 727, 19 april 2012 nr. 331, 24 aug 2012 nr. 1109, 17 jan 2013 nr. 61, 1 juli 2013 nr. 820, 29 mai 2015 nr. 577, 18 des 2015 nr. 1741, 21 des 2015 nr. 1814, 26 jan 2016 nr. 66.

I

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer følgende myndighet til Helsedirektoratet: 

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

§ 13d: Gi tillatelse til at taushetsbelagte opplysninger brukes i forskning, for så vidt gjelder opplysninger i saker på Helsedirektoratets område som ikke faller inn under virkeområdet til helseregisterloven, jf. forvaltningslovforskriften § 8 bokstav c. 

Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven).

- Ingen delegeringer. 

Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

§ 14: Fastsette godtgjøring til nemndas medlemmer. 

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven) 

§ 5 fjerde ledd: Forskriftshjemmel om begjæring eller søknad. 

§ 6 første ledd: Myndighet til å oppnevne steriliseringsrådet. 

§ 13 første ledd: Motta oversikt fra Steriliseringsrådet over utviklingen når det gjelder innvilgede og utførte inngrep mv. etter loven. 

§ 13 annet ledd: Motta innberetning fra lege og sykehus om utførte inngrep etter loven. 

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 

§ 118: Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved vitneforklaring. 

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

§ 1-3 femte ledd annet punktum: I tvilstilfelle, avgjøre med bindende virkning hvilke alkoholholdige produkter som skal regnes som alkoholholdig drikk, og om hvilke alkoholholdige drikker som skal regnes som brennevin. 

§ 1-8 femte ledd: Inndra statlig skjenkebevilling gitt i medhold av § 5-2 første ledd nr. 1 og 2 og § 5-3 dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. 

§ 1-9 annet ledd: Foreta kontroll av statlige bevillinger gitt i medhold av § 5-2 første ledd nr. 1 og 2 og § 5-3 annet ledd. 

§ 5-2 første ledd nr. 1: Gi bevilling til å skjenke øl og vin på tog som er kollektive transportmidler. 

§ 5-2 første ledd nr. 2: Gi bevilling til å skjenke øl og vin om bord i fly på innenlandske flyvninger. 

§ 5-2 fjerde ledd: Innhente uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene i forbindelse med søknad om bevilling etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 5-2 femte ledd: Pålegge søker å dokumentere nødvendige opplysninger i forbindelse med søknad om bevilling etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 5-2 sjette ledd: Fastsette de nærmere vilkår og innskrenkninger for utøvelse av bevillingen som til enhver tid finnes nødvendig. 

§ 5-3 første ledd: Gi bevilling til å skjenke øl, vin og brennevin i befalsmesser. Fylkesmannen er delegert myndighet til å gi utvidet skjenketid for en enkelt anledning samt til å fastsette årlig skjenkeavgift for befalsmesser. Øvrig kompetanse etter bestemmelsen delegeres til Helsedirektoratet. 

§ 5-3 annet ledd: Når særlige grunner taler for det, gi Forsvarets overkommando og Direktoratet for sivilt beredskap adgang til å gi skjenkebevilling til anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet er sikkerhetsgradert. 

§ 5-3 fjerde ledd: Fastsette nærmere vilkår og innskrenkninger for utøvelse av bevillingen som til enhver tid finnes nødvendig. 

§ 6-1 første ledd: Bevilling til tilvirkning av alkoholholdig drikk. 

§ 6-6 første ledd annet punktum: Stille nye vilkår dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføring av loven. 

§ 6-7 annet ledd: Godkjenne nytt lager eller endring av et lagers innretning og nytt tapperi eller endring av et tapperis innretning. 

§ 6-8 første og annet ledd: Føre kontroll med tilvirkningsbevilling. 

§ 6-10: Inndra tilvirkningsbevilling. 

§ 8-5: Tillatelse til å ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, herunder deler og utstyr, som er bestemt for eller som finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit eller brennevin. 

§ 8-13 første ledd tredje punktum: Bestemme at enkelte særlige sorter brennevin som måtte ha et høyere alkoholinnhold enn 60 volumprosent skal være unntatt forbudene i første og annet punktum. 

§ 9-1 første ledd: Tillatelse til i aviser, blad og lignende, ved utstilling i butikker eller på annen måte å reklamere for apparater - herunder deler og utstyr - som er bestemt for eller finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol. 

§ 9-1 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak fra forbudet i § 9-1 tredje ledd når særlige grunner foreligger. 

§ 9-2 annet ledd annet punktum: Gjøre unntak fra forbudene nå særlige grunner foreligger. 

Forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard 

§ 1-2 femte ledd: I tvilstilfelle avgjøre med bindende virkning hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl, vin og brennevin. 

Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

§ 14-5: Fravike bestemmelsene i reklamekapitlet i det enkelte tilfelle når særlige grunner foreligger. 

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

I saker etter sosialtjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som førsteinstans er Helsedirektoratet å anse for overordnet forvaltningsorgan, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Helsedirektoratet. Dette vil for eksempel gjelde vedtak om dekning av sakskostnader, jf. forvaltningslovens § 36, og vedtak om avvisning av klager. 

Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) 

§ 6 annet ledd: Godkjenne laboratorier og andre anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. 

§ 7 første ledd: Motta melding om eller godkjenne innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. 

§ 8: Kreve konsekvensutredning ved innesluttet bruk. 

§ 16: Endre og tilbakekalle godkjenning for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 17 første ledd: Bestemme hvem som skal føre tilsyn, for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 17 annet ledd: Gi forskrift om internkontroll, for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 24: Ilegge tvangsmulkt for så vidt gjelder overtredelser av bestemmelser vedrørende innesluttet bruk. 

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

§ 3-7 femte ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-1 sjette ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-4 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-6 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 5-3 fjerde ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

§ 2-1d annet ledd: Helsedirektoratet delegeres myndighet til å pålegge lege å delta i lokal redningssentral. Direktoratet kan delegere myndigheten til fylkesmannen. 

§ 5-1 fjerde ledd: Avgjøre i tvilstilfelle hvor en pasient har bostedsregion. 

§ 5-4 annet ledd: Myndighet til å gi forskrift om dekning av utgifter til kontrollkommisjonens virksomhet. 

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

§ 6-1 tredje ledd: Oppnevne kontrollkommisjoner og bestemme hvilke områder som skal være tillagt den enkelte kontrollkommisjon. 

§ 6-5: Myndighet til å gi forskrifter om den nærmere saksbehandling.1 

§ 7-1: Myndighet til å opptre som stedfortreder for Helse- og omsorgsdepartementet i saker om søksmål. 

1Kongens myndighet ble delegert til Helse- og omsorgsdepartementet ved Kongelig resolusjon av 21. desember 2001, jf. forskrift 21. desember 2001 nr. 1478.
 

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

§ 29b: Myndighet til å treffe vedtak som nevnt i bestemmelsen. 

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell 

§ 3 annet ledd: Fastsette nærmere regler om gjennomføringen av spesialistutdanning av leger og tannleger, og om krav til gjennomført utdanning ved godkjente utdanningsinstitusjoner for leger og andre vilkår som søker må oppfylle for å kunne godkjennes som spesialist innen den enkelte spesialitet. Delegeringen gjelder utelukkende enkle saker som ikke har prinsipielle, faglige eller økonomiske konsekvenser. 

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) 

§ 8: Melding om opphør eller nedleggelse av biobanker skal meldes til Helsedirektoratet. 

§ 10 første ledd: Myndighet til å gi godkjenning og til å stille vilkår for overføring til utlandet. 

§ 15: Myndighet til å behandle klager etter behandlingsbiobankloven § 15 femte ledd. 

Forskrift 26. februar 2004 nr. 511 om overføring av biobankmateriale til utlandet 

§ 7: Myndighet til å gi generell godkjenning for overføring av biobankmateriale til internasjonale samarbeidspartnere. 

§ 9: Rapporter skal sendes til Helsedirektoratet. 

§ 10: Melding om endrede forhold skal rapporteres til Helsedirektoratet. 

§ 11: Myndighet til å trekke godkjenning tilbake. 

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 

§ 2-8: Databehandlingsansvaret for Det sentrale sædgiverregister/donorregister. 

§ 2-19: Myndighet til å gi godkjenning. 

§ 4-2: Myndighet til å godkjenne undersøkelsesmetoder etter bioteknologiloven § 4-1 første ledd. 

§ 4A-3: Myndighet til å godkjenne bruk av fostervev til behandling og forskning. 

§ 4A-5 første ledd andre punktum: Myndighet til å godkjenne fostervevsbanker. 

§ 5-3: Myndighet til å godkjenne genetiske undersøkelser. 

§ 5-9: Myndighet til å bestemme i enkelttilfeller hvilke sykdommer som kan gjøres til gjenstand for oppsøkende virksomhet. 

§ 6-3: Myndighet til å godkjenne genterapi. 

§ 7-1: Godkjenning av virksomheter. 

§ 7-2 første ledd: Motta rapport om virksomheter. 

§ 7-2 annet ledd: Fastsette nærmere regler om rapporteringsplikten. 

Lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) 

§ 3 første ledd: Myndighet til å godkjenne etablering av sprøyteromsordning. 

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 

§ 2-5 første ledd: Helse- og omsorgsdepartementets myndighet til å utøve Statens partsstilling i sivile søksmål, jf. tvisteloven § 2-5 (1) delegeres herved til direktøren i Helsedirektoratet for så vidt gjelder saker etter folketrygdloven kapittel 5.

-Direktøren i Helsedirektoratet gis fullmakt til å ivareta statens interesser i samarbeid med Regjeringsadvokaten, herunder til å inngå forlik under rettsforhandlingene.
-Delegeringen omfatter saker vedrørende domstolsprøving av kjennelser fra Trygderetten og saker som ikke er gjenstand for anke til Trygderetten.
-Direktøren i Helsedirektoratet kan i den enkelte sak delegere sin myndighet videre til direktøren i Helseøkonomiforvaltningen.
-Vedtaket gjelder for stevninger som er inngitt eller mottatt etter 1. januar 2009. 

§ 22-3: Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved vitneforklaring. 

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

§ 5-5 første ledd, tredje punktum: Helsedirektoratet delegeres myndighet til å anmode kommunelege til å delta i lokal redningssentral. Direktoratet kan delegere myndigheten til fylkesmannen.

I saker etter helse- og omsorgstjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som førsteinstans er Helsedirektoratet å anse for overordnet forvaltningsorgan, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Helsedirektoratet. Dette vil for eksempel gjelde vedtak om dekning av sakskostnader, jf. forvaltningsloven § 36, og vedtak om avvisning av klager. 

Lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) 

§ 11 første ledd tredje punktum: Myndighet til å samtykke til at institusjoner som har fått utlevert lik til bruk i undervisning og forskning kan beholde liket utover to år når avdøde ikke har pårørende. 

0Endret ved vedtak 27 juni 2011 nr. 727, 19 april 2012 nr. 331 (i kraft 1 jan 2013), 24 august 2012 nr. 1109 (i kraft 1 jan 2013), 17 jan 2013 nr. 61, 1 juli 2013 nr. 820, 29 mai 2015 nr. 577, 18 des 2015 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2016), 21 des 2015 nr. 1814 (i kraft 1 jan 2016), 26 jan 2016 nr. 66.

II

Vedtaket trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

-Vedtak 21. desember 2001 nr. 1708 om delegering av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet
-Vedtak 30. juni 2008 nr. 771 om delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter lov om sterilisering § 6 første ledd
-Vedtak 11. november 2008 nr. 1634 om delegering til Helsedirektoratet av Helse- og omsorgsdepartementets myndighet etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 6-1 tredje ledd til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen
-Vedtak 27. mai 2009 nr. 561 om delegering av myndighet til å utøve statens partsstilling i sivile søksmål
-Vedtak 14. august 2009 nr. 1074 om delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter forvaltningsloven § 13d første ledd.