Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet

DatoFOR-2010-03-18-425
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.03.2010
Sist endretFOR-2016-12-13-1596 fra 01.01.2017, FOR-2016-12-19-1847
EndrerFOR-2001-12-21-1708, FOR-2008-06-30-771, FOR-2008-11-11-1634, FOR-2009-05-27-561, FOR-2009-08-14-1074
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2001-12-21-1485, LOV-1967-02-10-§13d, LOV-1977-06-03-57-§5, LOV-1977-06-03-57-§6, LOV-1977-06-03-57-§13, LOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1982-11-19-66-§3-5 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2, LOV-1989-06-02-27-§1-3, LOV-1989-06-02-27-§1-8, LOV-1989-06-02-27-§1-9, LOV-1989-06-02-27-§5-2, LOV-1989-06-02-27-§5-3, LOV-1989-06-02-27-§6-1, LOV-1989-06-02-27-§6-6, LOV-1989-06-02-27-§6-7, LOV-1989-06-02-27-§6-8, LOV-1989-06-02-27-§6-10, LOV-1989-06-02-27-§8-5, LOV-1989-06-02-27-§8-13, LOV-1989-06-02-27-§9-1, LOV-1989-06-02-27-§9-2, LOV-1991-12-13-81, LOV-1993-04-02-38-§6, LOV-1993-04-02-38-§7, LOV-1993-04-02-38-§8, LOV-1993-04-02-38-§16, LOV-1993-04-02-38-§17, LOV-1993-04-02-38-§24, LOV-1994-08-05-55-§3-7, LOV-1994-08-05-55-§4-1, LOV-1994-08-05-55-§4-4, LOV-1994-08-05-55-§4-6, LOV-1994-08-05-55-§5-3, LOV-1999-07-02-61-§2-1d, LOV-1999-07-02-61-§5-1, LOV-1999-07-02-61-§5-4, LOV-1999-07-02-62-§6-1, LOV-1999-07-02-62-§6-5, LOV-1999-07-02-62-§7-1, LOV-1999-07-02-64-§29b, LOV-1999-07-02-64-§52, LOV-2003-02-21-12-§5, LOV-2003-02-21-12-§8, LOV-2003-02-21-12-§10, LOV-2003-02-21-12-§15, LOV-2003-12-05-100-§2-8, LOV-2003-12-05-100-§2-19, LOV-2003-12-05-100-§4-2, LOV-2003-12-05-100-§4a-3, LOV-2003-12-05-100-§4a-5, LOV-2003-12-05-100-§5-3, LOV-2003-12-05-100-§5-9, LOV-2003-12-05-100-§6-3, LOV-2003-12-05-100-§7-1, LOV-2003-12-05-100-§7-2, LOV-2005-06-17-90-§22-3, FOR-1995-04-26-392-§8, FOR-1998-12-11-1300-§1-2, FOR-2000-12-21-1384-§3, FOR-2001-06-15-635-§14, FOR-2004-02-26-511-§7, FOR-2004-02-26-511-§9, FOR-2004-02-26-511-§10, FOR-2004-02-26-511-§11, FOR-2005-06-08-538-§14-5, LOV-2015-05-07-26-§11, LOV-2004-07-02-64-§3
Kunngjort26.03.2010   kl. 15.30
KorttittelDeleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. mars 2010 med hjemmel i omorganiseringsvedtak 21. desember 2001 nr. 1485 pkt. 10.
Endringer: Endret ved vedtak 27 juni 2011 nr. 727, 19 april 2012 nr. 331, 24 aug 2012 nr. 1109, 17 jan 2013 nr. 61, 1 juli 2013 nr. 820, 29 mai 2015 nr. 577, 18 des 2015 nr. 1741, 21 des 2015 nr. 1814, 26 jan 2016 nr. 66, 13 des 2016 nr. 1596, 19 des 2016 nr. 1847.

I

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer følgende myndighet til Helsedirektoratet: 

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

§ 13d: Gi tillatelse til at taushetsbelagte opplysninger brukes i forskning, for så vidt gjelder opplysninger i saker på Helsedirektoratets område som ikke faller inn under virkeområdet til helseregisterloven, jf. forvaltningslovforskriften § 8 bokstav c. 

Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven).

- Ingen delegeringer. 

Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

§ 14: Fastsette godtgjøring til nemndas medlemmer. 

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven) 

§ 5 fjerde ledd: Forskriftshjemmel om begjæring eller søknad. 

§ 6 første ledd: Myndighet til å oppnevne steriliseringsrådet. 

§ 13 første ledd: Motta oversikt fra Steriliseringsrådet over utviklingen når det gjelder innvilgede og utførte inngrep mv. etter loven. 

§ 13 annet ledd: Motta innberetning fra lege og sykehus om utførte inngrep etter loven. 

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 

§ 118: Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved vitneforklaring. 

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

§ 1-3 femte ledd annet punktum: I tvilstilfelle, avgjøre med bindende virkning hvilke alkoholholdige produkter som skal regnes som alkoholholdig drikk, og om hvilke alkoholholdige drikker som skal regnes som brennevin. 

§ 1-8 femte ledd: Inndra statlig skjenkebevilling gitt i medhold av § 5-2 første ledd nr. 1 og 2 og § 5-3 dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. 

§ 1-9 annet ledd: Foreta kontroll av statlige bevillinger gitt i medhold av § 5-2 første ledd nr. 1 og 2 og § 5-3 annet ledd. 

§ 5-2 første ledd nr. 1: Gi bevilling til å skjenke øl og vin på tog som er kollektive transportmidler. 

§ 5-2 første ledd nr. 2: Gi bevilling til å skjenke øl og vin om bord i fly på innenlandske flyvninger. 

§ 5-2 fjerde ledd: Innhente uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene i forbindelse med søknad om bevilling etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 5-2 femte ledd: Pålegge søker å dokumentere nødvendige opplysninger i forbindelse med søknad om bevilling etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 5-2 sjette ledd: Fastsette de nærmere vilkår og innskrenkninger for utøvelse av bevillingen som til enhver tid finnes nødvendig. 

§ 5-3 første ledd: Gi bevilling til å skjenke øl, vin og brennevin i befalsmesser. Fylkesmannen er delegert myndighet til å gi utvidet skjenketid for en enkelt anledning samt til å fastsette årlig skjenkeavgift for befalsmesser. Øvrig kompetanse etter bestemmelsen delegeres til Helsedirektoratet. 

§ 5-3 annet ledd: Når særlige grunner taler for det, gi Forsvarets overkommando og Direktoratet for sivilt beredskap adgang til å gi skjenkebevilling til anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet er sikkerhetsgradert. 

§ 5-3 fjerde ledd: Fastsette nærmere vilkår og innskrenkninger for utøvelse av bevillingen som til enhver tid finnes nødvendig. 

§ 6-1 første ledd: Bevilling til tilvirkning av alkoholholdig drikk. 

§ 6-6 første ledd annet punktum: Stille nye vilkår dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføring av loven. 

§ 6-7 annet ledd: Godkjenne nytt lager eller endring av et lagers innretning og nytt tapperi eller endring av et tapperis innretning. 

§ 6-8 første og annet ledd: Føre kontroll med tilvirkningsbevilling. 

§ 6-10: Inndra tilvirkningsbevilling. 

§ 8-5: Tillatelse til å ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, herunder deler og utstyr, som er bestemt for eller som finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit eller brennevin. 

§ 8-13 første ledd tredje punktum: Bestemme at enkelte særlige sorter brennevin som måtte ha et høyere alkoholinnhold enn 60 volumprosent skal være unntatt forbudene i første og annet punktum. 

§ 9-1 første ledd: Tillatelse til i aviser, blad og lignende, ved utstilling i butikker eller på annen måte å reklamere for apparater - herunder deler og utstyr - som er bestemt for eller finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol. 

§ 9-1 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak fra forbudet i § 9-1 tredje ledd når særlige grunner foreligger. 

§ 9-2 annet ledd annet punktum: Gjøre unntak fra forbudene nå særlige grunner foreligger. 

Forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard 

§ 1-2 femte ledd: I tvilstilfelle avgjøre med bindende virkning hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl, vin og brennevin. 

Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

§ 14-5: Fravike bestemmelsene i reklamekapitlet i det enkelte tilfelle når særlige grunner foreligger. 

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

I saker etter sosialtjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som førsteinstans er Helsedirektoratet å anse for overordnet forvaltningsorgan, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Helsedirektoratet. Dette vil for eksempel gjelde vedtak om dekning av sakskostnader, jf. forvaltningslovens § 36, og vedtak om avvisning av klager. 

Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) 

§ 6 annet ledd: Godkjenne laboratorier og andre anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. 

§ 7 første ledd: Motta melding om eller godkjenne innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. 

§ 8: Kreve konsekvensutredning ved innesluttet bruk. 

§ 16: Endre og tilbakekalle godkjenning for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 17 første ledd: Bestemme hvem som skal føre tilsyn, for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 17 annet ledd: Gi forskrift om internkontroll, for så vidt gjelder innesluttet bruk. 

§ 24: Ilegge tvangsmulkt for så vidt gjelder overtredelser av bestemmelser vedrørende innesluttet bruk. 

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

§ 3-7 femte ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-1 sjette ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-4 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 4-6 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

§ 5-3 fjerde ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

§ 2-1d annet ledd: Helsedirektoratet delegeres myndighet til å pålegge lege å delta i lokal redningssentral. Direktoratet kan delegere myndigheten til fylkesmannen. 

§ 5-1 fjerde ledd: Avgjøre i tvilstilfelle hvor en pasient har bostedsregion. 

§ 5-4 annet ledd: Myndighet til å gi forskrift om dekning av utgifter til kontrollkommisjonens virksomhet. 

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

§ 6-1 tredje ledd: Oppnevne kontrollkommisjoner og bestemme hvilke områder som skal være tillagt den enkelte kontrollkommisjon. 

§ 6-5: Myndighet til å gi forskrifter om den nærmere saksbehandling.1 

§ 7-1: Myndighet til å opptre som stedfortreder for Helse- og omsorgsdepartementet i saker om søksmål. 

1Kongens myndighet ble delegert til Helse- og omsorgsdepartementet ved Kongelig resolusjon av 21. desember 2001, jf. forskrift 21. desember 2001 nr. 1478.
 

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

§ 29b: Myndighet til å treffe vedtak som nevnt i bestemmelsen. 

Forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits

Myndighet til å fastsette endringer i vedlegg II når EU-kommisjonen eller ESA har kommunisert notifiseringer fra avtalestater. 

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell 

§ 3 annet ledd: Fastsette nærmere regler om gjennomføringen av spesialistutdanning av leger og tannleger, og om krav til gjennomført utdanning ved godkjente utdanningsinstitusjoner for leger og andre vilkår som søker må oppfylle for å kunne godkjennes som spesialist innen den enkelte spesialitet. Delegeringen gjelder utelukkende enkle saker som ikke har prinsipielle, faglige eller økonomiske konsekvenser. 

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) 

§ 8: Melding om opphør eller nedleggelse av biobanker skal meldes til Helsedirektoratet. 

§ 10 første ledd: Myndighet til å gi godkjenning og til å stille vilkår for overføring til utlandet. 

§ 15: Myndighet til å behandle klager etter behandlingsbiobankloven § 15 femte ledd. 

Forskrift 26. februar 2004 nr. 511 om overføring av biobankmateriale til utlandet 

§ 7: Myndighet til å gi generell godkjenning for overføring av biobankmateriale til internasjonale samarbeidspartnere. 

§ 9: Rapporter skal sendes til Helsedirektoratet. 

§ 10: Melding om endrede forhold skal rapporteres til Helsedirektoratet. 

§ 11: Myndighet til å trekke godkjenning tilbake. 

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 

§ 2-8: Databehandlingsansvaret for Det sentrale sædgiverregister/donorregister. 

§ 2-19: Myndighet til å gi godkjenning. 

§ 4-2: Myndighet til å godkjenne undersøkelsesmetoder etter bioteknologiloven § 4-1 første ledd. 

§ 4A-3: Myndighet til å godkjenne bruk av fostervev til behandling og forskning. 

§ 4A-5 første ledd andre punktum: Myndighet til å godkjenne fostervevsbanker. 

§ 5-3: Myndighet til å godkjenne genetiske undersøkelser. 

§ 5-9: Myndighet til å bestemme i enkelttilfeller hvilke sykdommer som kan gjøres til gjenstand for oppsøkende virksomhet. 

§ 6-3: Myndighet til å godkjenne genterapi. 

§ 7-1: Godkjenning av virksomheter. 

§ 7-2 første ledd: Motta rapport om virksomheter. 

§ 7-2 annet ledd: Fastsette nærmere regler om rapporteringsplikten. 

Lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) 

§ 3 første ledd: Myndighet til å godkjenne etablering av sprøyteromsordning. 

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 

§ 2-5 første ledd: (Opphevet med virkning for saker der stevning er inngitt etter 31. desember 2016, jf. vedtak 13 des 2016 nr. 1596. 

§ 22-3: Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved vitneforklaring. 

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

§ 5-5 første ledd, tredje punktum: Helsedirektoratet delegeres myndighet til å anmode kommunelege til å delta i lokal redningssentral. Direktoratet kan delegere myndigheten til fylkesmannen.

I saker etter helse- og omsorgstjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som førsteinstans er Helsedirektoratet å anse for overordnet forvaltningsorgan, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Helsedirektoratet. Dette vil for eksempel gjelde vedtak om dekning av sakskostnader, jf. forvaltningsloven § 36, og vedtak om avvisning av klager. 

Lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) 

§ 11 første ledd tredje punktum: Myndighet til å samtykke til at institusjoner som har fått utlevert lik til bruk i undervisning og forskning kan beholde liket utover to år når avdøde ikke har pårørende. 

0Endret ved vedtak 27 juni 2011 nr. 727, 19 april 2012 nr. 331 (i kraft 1 jan 2013), 24 august 2012 nr. 1109 (i kraft 1 jan 2013), 17 jan 2013 nr. 61, 1 juli 2013 nr. 820, 29 mai 2015 nr. 577, 18 des 2015 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2016), 21 des 2015 nr. 1814 (i kraft 1 jan 2016), 26 jan 2016 nr. 66, 19 des 2016 nr. 1847, 13 des 2016 nr. 1596 (i kraft 1 jan 2017).

II

Vedtaket trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

-Vedtak 21. desember 2001 nr. 1708 om delegering av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet
-Vedtak 30. juni 2008 nr. 771 om delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter lov om sterilisering § 6 første ledd
-Vedtak 11. november 2008 nr. 1634 om delegering til Helsedirektoratet av Helse- og omsorgsdepartementets myndighet etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 6-1 tredje ledd til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen
-Vedtak 27. mai 2009 nr. 561 om delegering av myndighet til å utøve statens partsstilling i sivile søksmål
-Vedtak 14. august 2009 nr. 1074 om delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter forvaltningsloven § 13d første ledd.