Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeprosessloven § 462a

DatoFOR-2010-03-19-409
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse19.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§462a
Kunngjort23.03.2010   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til JD etter straffeprosessloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 2010 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 462a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 462a til å gi nærmere regler om innkalling og utsettelse med fullbyrding av straff, herunder endre eller oppheve forskrift gitt i medhold av bestemmelsen, delegeres til Justis- og politidepartementet.