Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 første ledd til Skattedirektoratet

DatoFOR-2010-04-30-618
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§118
Kunngjort04.05.2010   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter straffeprosessloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 første ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter straffeprosessloven § 118 første ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. august 2010.