Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 22-3 annet ledd til Skattedirektoratet

DatoFOR-2010-04-30-620
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-90-§22-3
Kunngjort04.05.2010   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter tvisteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 annet ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tvisteloven § 22-3 annet ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. august 2010.