Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter forskrift om fredning av truede arter pkt. II

DatoFOR-2010-04-30-947
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse30.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2001-12-21-1525, LOV-2009-06-19-100-§20, LOV-2009-06-19-100-§77, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort29.06.2010   kl. 15.45
KorttittelDeleg. til Dirnat etter fredningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 30. april 2010 med hjemmel i forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av truede arter del II annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet. 

Situasjonen for sommerfuglarten lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon) i Norge er kritisk. Arten er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2006. Det er derfor ønskelig å beskytte arten ved å føye den til listen over arter som omfattes av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av truede arter. Dette krever endring av forskriften. Pkt. II i forskriften slår fast at Miljøverndepartementet eller den Miljøverndepartementet bestemmer kan etter høring revidere artslisten. Miljøverndepartementet ber med dette Direktoratet for naturforvaltning revidere artslisten, i tråd med forskriftens bestemmelser, ved å føye til arten lakrismjeltblåvinge.

Når det gjelder høringsprosessen mener Miljøverndepartementet, i lys av den kritiske situasjonen for arten og det faktum at dens flygesesong tar til ca. 1. juli, at det er nødvendig å fravike den ordinære høringsfristen på tre måneder. Beslutning om slik fravikelse kan i denne saken fattes av Miljøverndepartementet, jf. pkt. 1.3 i utredningsinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon 18. februar 2009. Miljøverndepartementet beslutter på denne bakgrunn at høringsfristen i saken settes til 31. mai 2010.