Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 2 annet ledd annet punktum, § 4 femte ledd, § 6 fjerde ledd, § 7, § 8 tredje ledd, § 9 fjerde ledd, § 10 annet ledd, § 11 tredje ledd, § 12 femte ledd, § 13 fjerde og femte ledd, § 15 tredje ledd, § 16, § 17, § 19 annet ledd, § 22 annet ledd, § 23 tredje ledd, § 24 annet ledd, § 25 fjerde ledd, § 26 annet og tredje ledd, § 27 annet ledd, § 29 første, annet, tredje og fjerde ledd, § 30 tredje og fjerde ledd, § 30a første ledd, § 31, § 32 siste ledd, § 34 tredje ledd, § 35 femte ledd, § 36 annet ledd og § 38. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet delegeres Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet delegeres Kongens myndighet til å gi forskrifter som gjelder velferden til alle dyr bortsett fra akvatiske dyr og sjøpattedyr, og Fiskeri- og kystdepartementet delegeres myndighet som gjelder velferden til akvatiske dyr og sjøpattedyr.

Delegering til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter

§ 2 annet ledd, annen setning

§ 4 femte ledd

§ 6 fjerde ledd

§ 7

§ 8 tredje ledd

§ 9 fjerde ledd

§ 10 annet ledd

§ 11 tredje ledd

§ 12 femte ledd

§ 13 fjerde og femte ledd

§ 15 tredje ledd

§ 16

§ 17

§ 19 annet ledd

§ 22 annet ledd

§ 23 tredje ledd

§ 24 annet ledd

§ 25 fjerde ledd

§ 26 annet og tredje ledd

§ 27 annet ledd

§ 29 første, annet, tredje og fjerde ledd

§ 30 tredje og fjerde ledd

§ 30a første ledd

§ 32 siste ledd

§ 34 tredje ledd

§ 35 femte ledd

§ 36 annet ledd

§ 38.

I tillegg delegeres § 31 bare til Landbruks- og matdepartementet.