Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen). Delegering av myndighet

DatoFOR-2010-06-18-896
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010, 01.07.2012
Sist endretFOR-2011-04-29-479
EndrerLOV-1985-06-14-77, LOV-2008-06-27-71
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-08-27 jf LOV-2008-06-27-71-§34-3
Kunngjort24.06.2010   kl. 14.50
KorttittelIkrafts. av plan- og bygningsloven. Delegering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 2010 med hjemmel i lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 34-3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 29 april 2011 nr. 479. 

1.Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
2.Loven trer i kraft fra 1. juli 2010 med unntak av § 23-7 første ledd andre punktum, § 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2 som trer i kraft 1. juli 20111. Fra 1. juli 2010 settes endringene i kapittel 15 fastsatt i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) i kraft. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kapittel VIII-XXI, samt § 6, § 21 og § 32, oppheves fra samme tidspunkt. Frem til 1. juli 2011 er installasjon av nytt ildsted unntatt fra krav om søknad og tillatelse, jf. § 20-1 første ledd bokstav f, dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør.
3.Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 16-33 legges til Kommunal- og regionaldepartementet. Den myndighet som er tillagt departementet i kapittel 15 legges til Miljøverndepartementet.
1Ved vedtak 29 april 2011 nr. 479 er det fastsatt utsatt ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 23-7 første ledd andre punktum, § 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2. Bestemmelsene trer i kraft 1. juli 2012.