Delegering av myndighet til å ettergi erstatningskrav, sakskostnader og inndragninger

DatoFOR-2010-09-03-1244
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse03.09.2010
Sist endret
EndrerFOR-1988-03-18-229
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1988-02-10-4875, LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort07.09.2010   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til å ettergi erstatningskrav m.m.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. september 2010 med hjemmel i stortingsvedtak 10. februar 1988 nr. 4875. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.I medhold av Stortingets vedtak 10. februar 1988 nr. 4875 gis Justis- og politidepartementet fullmakt til å ettergi erstatningskrav, sakskostnader og inndragninger til statskassen i straffesaker, samt sakskostnader til staten i benefiserte saker, når særlige forhold taler for det.
2.I medhold av samme stortingsvedtak gis departementene fullmakt til å ettergi statens saksomkostningskrav fra søksmål der staten er part, når særlige forhold taler for det.
3.I medhold av samme stortingsvedtak gis Statens Innkrevingssentral fullmakt til å ettergi saksomkostningskrav fra søksmål der staten er part, når særlige forhold taler for det. Fullmakten til Statens Innkrevingssentral gjelder bare saker hvor den har ansvaret for innkrevingen og hvor omkostningskravet er på inntil 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
4.Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å utarbeide generelle retningslinjer for behandling av anmodninger om ettergivelse.
5.Fullmaktene etter nr. 1-4 gjelder fra dags dato.
6.Kongelig resolusjon 18. mars 1988 nr. 229 om fullmakter til å ettergi skadebøter mv. oppheves.