Overføring av ansvaret for lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet

DatoFOR-2010-10-01-1308
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-09-03-52
Kunngjort01.10.2010   kl. 14.30
KorttittelOverføring av ansvaret for edelmetalloven til NHD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 2010. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Overføring av ansvaret for lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
2.Endringen trer i kraft fra 1. januar 2011.