Delegering av myndighet etter dyrevelferdsloven til å implementere rettsakter som tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre

DatoFOR-2010-10-20-1356
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse20.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort22.10.2010   kl. 14.00
KorttittelDelegering etter dyrevelferdsloven

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. oktober 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. 

Landbruks- og matdepartementet delegerer med dette sin myndighet etter dyrevelferdsloven § 38 til Mattilsynet til å fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter som implementerer rettsakter tatt inn i avtalen gjennom forenklet prosedyre.