Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter naturgassforskriften

DatoFOR-2010-12-08-1541
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse08.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-11-14-1342-§4-1, FOR-2003-11-14-1342-§4-2, FOR-2003-11-14-1342-§4-3, FOR-2003-11-14-1342-§4-5, LOV-2002-06-28-61-§4
Kunngjort09.12.2010   kl. 15.50
KorttittelDelegering til NVE etter naturgassforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 8. desember 2010 med hjemmel i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) kap. 2 § 4-1, § 4-2, § 4-3 og § 4-5.

Innledning

Gassmarkedsdirektiv II (direktiv 2003/55/EF) etablerer felles regler for det indre marked for naturgass. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved naturgassloven 28. juni 2002 nr. 61 og naturgassforskriften 14. november 2003 nr. 1342. Naturgassloven legger myndighet til Kongen og til Olje- og energidepartementet, mens naturgassforskriften legger myndighet til Olje- og energidepartementet.

Delegering av myndighet etter naturgassforskriften

Departementet viser til tidligere vedtak 23. september 2004 nr. 1292 om delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter naturgassforskriften.

NVE har etter delegeringen fått all myndighet etter naturgassforskriften kapittel 2 om konsekvensutredning og konsesjon mv., og myndighet etter § 4-1 om kontroll, § 4-2 om informasjon, § 4-3 om dispensasjon og § 4-5 om påleggskompetanse for så vidt gjelder utøvelsen av myndighet etter naturgassforskriften kapittel 2.

Utvidelse av delegeringen

Av gassmarkedsdirektiv II artikkel 25 følger det at hver medlemsstat skal utpeke en regulator for nedstrømsmarkedet for naturgass. NVE har i dag myndighet til å behandle saker om konsekvensutredning og konsesjon for bygging og drift av anlegg for overføring av naturgass etter forskriften kapittel 2. I tillegg er NVE tillagt myndighet etter bestemmelser i kapittel 4 for så vidt gjelder utøvelsen av myndigheten etter kapittel 2. Etter en vurdering av kravene som stilles til regulator for det norske nedstrømsmarkedet for naturgass etter artikkel 25 i direktivet, har departementet kommet til at all myndighet etter naturgassforskriften delegeres til NVE. Det treffes nytt delegeringsvedtak til erstatning for tidligere delegeringsvedtak 23. september 2004 nr. 1292.

Departementet delegerer med dette all myndighet som er lagt til Olje- og energidepartementet etter forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) til Norges vassdrags- og energidirektorat.