Delegering av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 9 annet ledd

DatoFOR-2011-02-16-152
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse16.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§9, FOR-2006-12-15-1456-§44
Kunngjort18.02.2011   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til fylkesmennene etter fvl.

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16. februar 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 44. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets myndighet til å overføre barnevernsaker til et sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 9 annet ledd, jf. forvaltningslovforskriften § 44, delegeres fra dags dato til landets fylkesmenn.