Overføring av kompetanse til å fastsette forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA

DatoFOR-2011-02-18-156
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse18.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-2009-04-17-19-§52
Kunngjort18.02.2011   kl. 15.15
KorttittelKompetanse til å fastsette EMSA-forskrift

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2011 med hjemmel i lov 17. mai 1814 § 12 tredje ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 52 første ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet). 

Kompetanse til å fastsette forskrift som omhandler det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA og med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 52 1. ledd overføres til Nærings- og handelsdepartementet.