Delegering av Kongens myndighet etter finnmarksloven § 16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

DatoFOR-2011-04-08-387
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse08.04.2011
Sist endretFOR-2014-04-11-542
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-85-§16
Kunngjort15.04.2011   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til KMD etter finnmarksloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. april 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) § 16. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 542. 

Delegering av Kongens myndighet etter finnmarksloven § 16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.