Naturmangfoldloven § 55 - Myndighet som klageinstans

DatoFOR-2011-05-13-513
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse13.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.05.2011   kl. 15.25
KorttittelMyndighet som klageinstans etter naturmangfoldloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 62 tredje ledd, jf. første ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Myndighet som klageinstans for klage over tillatelse eller avslag på en tillatelse til jordbrukstiltak med hjemmel i naturmangfoldloven § 55, jf. forskriften om utvalgte naturtyper § 4 annet ledd om tilbakemelding, legges til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndigheten som klageinstans til Statens landbruksforvaltning.