Bestemmelser om hvilket forvaltningsorgan som skal behandle søknader om dispensasjon etter forskriftene om prioriterte arter, samt etterfølgende klager

DatoFOR-2011-05-20-525
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse20.05.2011
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§62, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort24.05.2011   kl. 15.25
KorttittelBestemmelser om saksbehandling, prioriterte arter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284, 19 des 2013 nr. 1757. 

Hvilket forvaltningsorgan som skal behandle søknader om dispensasjon etter forskriftene om prioriterte arter, samt etterfølgende klager, følger av første ledd i forskriftenes bestemmelser om dispensasjon samt forvaltningsloven.

Følgende bestemmelser skal imidlertid gjelde for planlagt bruk og tiltak som kan berøre både forskrifter om prioriterte arter og energi- og vassdragslovverket:

Dersom klagemyndigheten etter sektorregelverket er et departement, skal avgjørelsen av klage på vedtak vedrørende dispensasjon etter forskrift om prioriterte arter fattes av Klima- og miljødepartementet, dersom sektordepartementet ønsker dette.

Der en sak etter energi og -vannressurslovverket skal vedtas ved kgl.res., skal spørsmålet om klage på vedtak vedrørende dispensasjon etter forskrift om prioritert art, etter innstilling fra Klima- og miljødepartementet, behandles og avgjøres samtidig.

Videre skal følgende bestemmelser gjelde for saker der det søkes om dispensasjon pga. motstrid mellom forskriften om elvesandjeger og drift av et eksisterende vassdrags- og energianlegg og/eller en gjeldende tillatelse til et slikt anlegg:

Kun Kongen kan sette vilkår for dispensasjon etter forskriften om prioritering av elvesandjeger som legger begrensninger på handlingsrommet til drift av vassdrags- og energianlegg innenfor gjeldende tillatelser etter vassdrags- og energilovgivningen som er gitt av Kongen. Vilkår for dispensasjon etter forskriften om elvesandjeger som legger begrensninger på handlingsrommet til drift av vassdrags- og energianlegg innenfor gjeldende tillatelser etter energi- og vassdragslovgivningen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat, kan fastsettes av Miljødirektoratet.

Der vilkår for dispensasjon settes innenfor handlingsrommet i standardvilkårene om naturforvaltning i tillatelsen etter vassdragslovgivningen, skal dispensasjonsmyndigheten være det organ som har myndighet etter standardvilkårene (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet).

Eventuell klage på vedtak fattet av hhv. Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet etter de respektive lovverk, behandles av hhv. Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet i samråd.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).