Videre delegering av myndighet som klageinstans for vedtak etter naturmangfoldloven § 55

DatoFOR-2011-06-20-700
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse20.06.2011
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§55, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2011-05-13-513
Kunngjort05.07.2011   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til SLF etter naturmangfoldloven

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 62 tredje ledd, jf. første ledd, jf. delegeringsvedtak 13. mai 2011 nr. 513.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223. 

Myndighet som klageinstans for klage over tillatelse eller avslag på en tillatelse til jordbrukstiltak med hjemmel i naturmangfoldloven § 55, jf. forskriften om utvalgte naturtyper § 4 annet ledd om tilbakemelding, legges til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.