Overføring av ansvaret for utlendingslovens bestemmelser om bortvisning og utvisning av EØS-borgere fra Arbeidsdepartementet til Justis- og politidepartementet

DatoFOR-2011-06-24-626
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse24.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35-§17, LOV-2008-05-15-35-§121, LOV-2008-05-15-35-§122, LOV-2008-05-15-35-§123, LOV-2008-05-15-35-§124
Kunngjort24.06.2011   kl. 14.50
KorttittelOverføring av ansvar for utlendingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2011. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Forvaltningsansvaret for lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 121 første ledd bokstav a og c, § 122, § 123 og § 124 overføres fra Arbeidsdepartementet til Justis- og politidepartementet.
2.Forvaltningsansvaret for utlendingsloven § 17 overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeidsdepartementet for så vidt gjelder vurdering av grensene for oppholdsrett for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen.