Delegering av myndighet etter havne- og farvannsloven § 13 bokstav c til å fastsette farvannsrestriksjoner

DatoFOR-2011-08-29-1536
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort24.02.2012   kl. 13.55
KorttittelDeleg. til Kystverkets hovedkontor etter havne- og farvannsloven § 13 bokstav c

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 29. august 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13 bokstav c. 

Kystverkets hovedkontor gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13 bokstav c om forbud mot at fartøy eller bestemte grupper av fartøy bruker bestemte farleder eller farvann, eller særskilte vilkår for slik bruk.

Forskriftskompetansen kan ikke delegeres videre til regionkontorene. Dette er i samsvar med departementets tidligere praksis knyttet til delegering av forskriftskompetanse etter havne- og farvannsloven av 1984.

Forskriftskompetansen er begrenset til situasjoner hvor behovet for regulering oppstår som følge av en konkret hendelse i området. Dette kan være ulykker, oljesøl og andre uforutsette hendelser, samt planlagte tiltak som krever at ferdselen i farvannet begrenses, som for eksempel brobygging eller annen anleggsvirksomhet.

Farvannsrestriksjonene skal være midlertidige, slik at de fastsettes for en bestemt angitt tidsperiode. De skal gjelde innenfor avgrensede, konkret angitte områder.

Behovet for restriksjoner må veies mot de samfunnsmessige virkningene slike restriksjoner vil ha. Kystverket bør, så langt det er mulig, etablere ordninger som i størst mulig grad tar hensyn til den alminnelige ferdselen. Det bør derfor ikke innføres et totalforbud mot ferdsel der det er mulig å gjennomføre tiltaket med mindre inngripende restriksjoner. I denne vurderingen vil også restriksjonenes varighet være av betydning.