Delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 til Fylkesmannen i Rogaland) overfor petroleumsvirksomheter til havs

DatoFOR-2011-09-22-966
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse22.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2010-02-12-158-§67, FOR-2010-02-12-158-§69, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort30.09.2011   kl. 14.35
KorttittelDeleg. etter rammeforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 22. september 2011 med hjemmel i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 67 og § 69.

I

Med hjemmel i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 67 og § 69, delegeres Mattilsynets myndighet etter forskriften slik: 

1. Tilsyn og enkeltvedtak

Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 Fylkesmannen i Rogaland), delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak i henhold til lov 19 desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet og forskrifter gitt med hjemmel i denne, overfor petroleumsvirksomheter til havs.

Delegeringen omfatter ikke myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak overfor petroleumsvirksomheter på land.

Enkeltvedtak fattet av Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 Fylkesmannen i Rogaland) kan påklages til det regionale Mattilsynet for Rogaland og Agder, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. 

2. Instruksjonsmyndighet, tilbaketrekking og endring av delegert myndighet

Det sentrale Mattilsynet ved Hovedkontoret kan gi nærmere instrukser for utøvelsen av den delegerte myndigheten - både generelt og i den enkelte sak, herunder for samhandling og gjensidig informasjonsutveksling mellom Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 Fylkesmannen i Rogaland) og Mattilsynet.

Det sentrale Mattilsynet ved Hovedkontoret kan trekke tilbake eller endre delegert myndighet.

II

Dette delegeringsvedtaket trer i kraft straks.