Delegering av myndighet etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4

DatoFOR-2011-09-23-967
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse23.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-67-§11-7, FOR-2007-12-21-1766-§11-7-4
Kunngjort30.09.2011   kl. 14.35
KorttittelDeleg. etter skattebetalingsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 23. september 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 11-7-4. 

1.Etter skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 67 § 11-7 jf. skattebetalingsforskriften av 21. desember 2007 nr. 1766 § 11-7-4 kan Toll- og avgiftsdirektoratet sette ned eller frafalle renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av merverdiavgift beregnet ved vedtak om endring mv. eller egenretting når staten ikke er påført tap og det av særlige grunner vil virke urimelig å fastholde rentekravet. Toll- og avgiftsdirektoratet kan delegere myndighet etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4 til tollregionene.
2.Toll- og avgiftsdirektoratets myndighet etter forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til gjennomføring av skattebetalingsloven mv. (skattebetalingsforskriften) § 11-7-4 delegeres til tollregionene.