Delegering av myndighet til Finansdepartementet til å oppnevne medlemmer av Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking iht. hvitvaskingsloven § 31

DatoFOR-2011-11-25-1129
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 11
Ikrafttredelse25.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-03-06-11-§31
Kunngjort25.11.2011   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til FIN etter hvitvaskingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2011 med hjemmel i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31 til Finansdepartementet.