Vedtak om delegering av myndighet til Statens jernbanetilsyn etter lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven) § 2 tredje ledd

DatoFOR-2011-12-01-1173
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse01.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-06-07-24-§2
Kunngjort09.12.2011   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til Jernbanetilsynet etter tivoliloven

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 1. desember 2011 med hjemmel i lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker § 2 tredje ledd. 

Kommunal- og regionaldepartementet er tillagt forvaltningsansvar for lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven), og er således den sentrale tivolimyndighet. Kompetansen til å gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i tivoliloven er tillagt departementet, jf. lovens § 2 tredje ledd. Denne myndigheten kan delegeres videre til underliggende statlig organ.

Kommunal- og regionaldepartementets myndighet etter tivoliloven § 2 tredje ledd til å gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i tivoliloven, delegeres med dette vedtak til Statens jernbanetilsyn med virkning fra 1. desember 2011.

Delegeringsfullmakten omfatter videre adgang for Statens jernbanetilsyn til å vedta endringer i forskrift 15. mai 1992 nr. 339 til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.

Myndighet til å vedta forskrift om gebyrer for søknadsbehandling og kontroll etter tivoliloven vil fortsatt ligge i Kommunal- og regionaldepartementet.

Departementet gjør avslutningsvis oppmerksom på at «gjennomføring og utfylling» skal forstås meget vidt. Dette innebærer at forskrifter kan omfatte blant annet tekniske krav til konstruksjoner mv., krav til personale og til driftsopplegg, kontroll, redningsplaner o.l., til saksbehandling, herunder dokumentasjon og prosedyrer både for eier/operatør og myndigheter, i den grad det er behov for det, se side 20 i Ot.prp.nr.49 (1990-1991) om Godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.