Delegering av myndighet til Statens jernbanetilsyn etter lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. § 1a første ledd og § 1b tredje ledd og lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. § 15

DatoFOR-2011-12-07-1236
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse07.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1912-06-14-1-§1a, LOV-1912-06-14-1-§1b, LOV-1993-06-11-100-§15
Kunngjort16.12.2011   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til Statens jernbanetilsyn

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. desember 2011 med hjemmel i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. § 1a første ledd og § 1b tredje ledd og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 15. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. til å gi driftstillatelse til, godkjenne planer for og føre tilsyn m.m. med taubaner etter bestemmelsene i loven og forskrifter gitt med hjemmel i loven, delegeres til Statens jernbanetilsyn med virkning fra 1. januar 2012, jf. lovens § 1a første ledd og § 1b tredje ledd.

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. til å virke som tilsynsmyndighet for kabelbaner, delegeres til Statens jernbanetilsyn med virkning fra 1. januar 2012.

Der det i nevnte lover og tilhørende forskrifter vises til Taubanetilsynet, skal dette fra 1. januar 2012 forstås som Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet.

Den myndighet Statens jernbanetilsyn med dette får til å fastsette forskrifter etter nevnte lover og forskrifter, inkludert forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner § 4 sjette ledd, gjelder fra 1. desember 2011, men likevel slik at nye forskrifter ikke trer i kraft før 1. januar 2012.