Delegering av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter forvaltningsloven § 13d

DatoFOR-2011-12-08-1238
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-2006-12-15-1456-§8
Kunngjort16.12.2011   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til Utlendingsdirektoratet etter fvl.

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 8. desember 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8. 

Justis- og politidepartementets myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til å bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikten etter § 13, delegeres til Utlendingsdirektoratet for så vidt gjelder opplysninger i saker på direktoratets ansvarsområde. Delegeringen gjelder med virkning fra 1. januar 2012.