Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 13-1. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
2.Loven trer i kraft fra 1. januar 2012 med følgende unntak:
a.§ 3-5 tredje ledd trer ikke i kraft
b.I § 13-3 andre ledd nr. 15 om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. trer ny § 3-3 i kraft fra 1. juli 2012
c.I § 13-3 andre ledd nr. 23 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. trer endringen av § 1 første ledd bokstav a ikke i kraft.