Delegering av Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av helse- og omsorgstjenesteloven

DatoFOR-2011-12-16-1253
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30
Kunngjort19.12.2011   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til HOD etter helse- og omsorgstjenesteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), i samsvar med vedlagte liste over aktuelle lover. 

Liste over lover hvor Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

1.Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven)
2.Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (transplantasjonsloven)
3.Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven)
4.Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven)
5.Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
6.Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
7.Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven)
8.Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
9.Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
10.Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
11.Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
12.Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
13.Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
14.Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
15.Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
16.Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
17.Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).